ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްެދުއްރަޙީމް ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

13 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
13 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
President Appoints Member to the Elections Commission
13 March 2019, Press Release