ފޮޓޯ އަލްބަމް

4 ވަނަ މޯލްޑިވްސް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޕޮލިސީ ޑައިލޮގްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޔޫރަޕް ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

11 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

A delegation of European Union Ambassadors participating at the Fourth Maldives-European Union Policy Dialogue pays courtesy call on President Solih
11 March 2019, Press Release
ޔޫރަޕް ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަފުދެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު