ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބެލްޖިއަމް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

3 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New Belgian Ambassador presents credentials to the President
03 March 2019, Press Release
ބެލްޖިއަމްގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
3 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު