ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ކ. ގާފަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

21 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކައުންސިލްތައް އިތުރަށް ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ކ. ގާފަރު ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President highlights measures to be taken to ensure local council empowerment
21 February 2019, Press Release