ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ވިލިނގިލީގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih meets with the senior officials at the Villingili Island
20 February 2019, Press Release