ފޮޓޯ އަލްބަމް

މެލޭޝިޔާގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން

10 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The New Ambassador of Malaysia presents his credentials to the President
10 February 2019, Press Release
މެލޭޝިޔާގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު