ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީީީީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްޓޭޓް ބެންކް އޮފް އިންޑިއާއަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވުން

9 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

SBI always plays an important part in supporting and managing finances for individuals and businesses
09 February 2019, Press Release
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެސް.ބީ.އައި އިން އަބަދުވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު