ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބ. ކިހާދޫގައި ހުންނަ "ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން

4 ފެބުރުވަރީ 2019