ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

2 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President Launches Villimale’ Cleaning Exercise
02 February 2019, Press Release