ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަށް، ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

4 މޭ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
4 މޭ 2011, ޚަބަރު
President Appoints Niyaz Ibrahim as the Auditor General
04 May 2011, Press Release