ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިނގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

20 އޭޕްރިލް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
President Visits Dhiyamigili
20 April 2011, Press Release