ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

20 އޭޕްރިލް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
20 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Cambodian PM’s Special Envoy Pays a Courtesy Call on President
20 April 2011, Press Release