ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގްރީސްގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

11 އޭޕްރިލް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގްރީސްގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Honourary Consul of the Maldives in Greece Pays a Courtesy Call on the President
11 April 2011, Press Release