ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ކެންޕެއިން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

15 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ" ކެންޕެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
The First Lady of the Maldives inaugurates the government’s ‘Mental Wellness’ campaign
15 April 2019, Press Release