ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރަމުންދާ ބްރޮޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއެއް ހާޞލްވުމާ ގުޅިގެން ބާއްވަވާ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

14 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ ވީހާ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް، ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
Government to ensure countrywide access to digital technology and conveniences- President
14 April 2019, Press Release