ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފަލަސްތީން އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

14 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassador–Designate of the Palestine presents credentials to the President
14 April 2019, Press Release
ފަލަސްތީނުގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު