ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޯވޭގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރެއްވުން

3 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Norwegian State Secretary pays a courtesy call on the Vice President
03 March 2019, Press Release
ނޯވޭގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު