ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ކާށިދުއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President meets the Kaashidhoo Island Council
27 February 2019, Press Release