ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީީީީސުުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

21 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
21 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
It is every Maldivian’s national duty to shoulder the responsibility of upholding our own language - President Solih
21 February 2019, Press Release