ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih meets with the members of Kamadhoo Island Council
21 February 2019, Press Release