ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih meets with the members of North Huvadhu Atoll Council
20 February 2019, Press Release