ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުން

20 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih arrives in Villingili Island of North Huvadhu Atoll
20 February 2019, Press Release