ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ކޮންފަރެންސް އޮން ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް އެންޑް ރިފޯމް" ހުޅުވުމުގެ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

19 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިނިވަންކަމާއި ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދޭނޭ ފަނޑިޔާރުގެއެއް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
19 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President urges to establish an independent, transparent court of law which will ensure justice
19 February 2019, Press Release