ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ހއ. އިހަވަންދޫ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with the senior representatives of HA. Ihavandhoo School
17 February 2019, Press Release