ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih meets with the members of Vaikaradhoo Island Council
17 February 2019, Press Release