މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތައް
ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ މަސަައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްތައް
ޝަކުވާ ފޯމް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަތްތައް
H4 ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ޚާއްޞަ
H5 ޓީޗަރުންންނަށް ޚާއްޞަ
H6 އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ޚާއްޞަ
18 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދު (2500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް) H7
18 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދު (7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް) H7
H8 މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ (2500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް)