Dhaulathugeu muassasaa thakun baavvaa rasmee rasmee jalsaa thakugai qaumee salaam kiyun
City councilun foaru kohdhey khidhumaiy thah ka'nda elhun
The Constitution of Maldives