މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަތްތައް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ މަސަައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސްގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް