މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސްގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސަައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަސައްކަތްތައް
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ނަންބަރުތައް