ޝަކުވާ ފޯމް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަތްތައް
H4 ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ޚާއްޞަ
H5 ޓީޗަރުންންނަށް ޚާއްޞަ
H6 އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ޚާއްޞަ
18 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދު (2500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް) H7
18 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދު (7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް) H7
H8 މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ (2500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް)
H8 މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ (7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް)
H9 ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ (2500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް)
H9 ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ (7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް)
H10 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ (2500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް)